Структура за темами

 • ТЕМА 1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

  1.              Що таке «глобалізація»?

  2.              Які специфічні особливості притаманні першому етапу усвідомлення процесів глобалізації?

  3.              Чим характеризується другий етап осмислення глобальних тенденцій?

  4.              В якій наукові праці вперше з’явився термін «глобальний»?

  5.              Поява в науковій літературі якого терміну відноситься до третього періоду осмислення глобалізації?

  6.              Якими процесами визначається четвертий етап осмислення глобалізації?

  7.              Який термін використовують на позначення п’ятого етапу осмислення глобалізації?

  8.              Які характеристики притаманні інформаційному суспільству?

  9.              Дайте визначення поняттю «інформаційний простір».

  10.          Що можна віднести до категорії суб'єктів національного інформаційного простору?

  11.          Які існують три типи держав за показником інформаційної могутності?

  12.          Назвіть основи інформаційно-технологічної парадигми за М. Кастельсом.

  13.          Дайте визначення поняття «глобальна економіка».

  14.          Дотримання яких вимог дозволяє організувати найбільш ефективний режим співпраці урядів та громадян?

  15.          Охарактеризуйте переваги електронного уряду.

  16.          Охарактеризуйте якості електронного уряду.

  17.          Охарактеризуйте головні підходи до розуміння електронного урядування у світовій науковій літературі.

  18.          Поясніть різницю між е-урядом та е-урядуванням.

   

  ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

  1.              Порівняйте етапи усвідомлення процесів глобалізації та прослідкуйте еволюцію людського мислення в них.

  2.              Чи еволюватиме, на Вашу думку, усвідомлення процесів глобалізації? Якщо так, то які характерні риси матимуть наступні етапи?

  3.              Яку альтернативу глобалізації Ви вбачаєте для розвитку людства?

  4.              Наведіть приклади суб'єктів національного інформаційного простору України (США, Німеччини, Франції тощо).

  5.              Виконайте порівняльну характеристику трьох типів держав за показником інформаційної могутності.

  6.              У чому полягає відмінність між «культурою віртуальної реальності» та «культурою реальної віртуальності»?

  7.              Наведіть приклади інформаційної нерівності всередині країн та між регіонами.

  8.              Якими пунктами Ви доповнили б перелік вимог, що дозволяють організувати найбільш ефективний режим співпраці урядів та громадян?

  9.              Проведіть порівняльний аналіз трьох шкіл, що трактують поняття «електронного урядування».

  10.          Наведіть власне визначення поняття «електронний уряд».

   


 • ТЕМА 2. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

  1.     За якою схемою працює електронний уряд в Україні? Розкрийте сутність її компонент.

  2.    Які існують основні принципи побудови електронного уряду?

  3.    Скільки існує етапів ефективної системи електронного урядування та чим вони характеризуються?

  4.    За якими критеріями визначається рівень електронного урядування в державі?

  5.    Охарактеризуйте канал взаємодії громадян з державою (C2G) у рамках концепції «е-урядування».

  6.    Опишіть три рівні урядового порталу.

  7.    Охарактеризуйте сектор G2G.

  8.    Охарактеризуйте архітектурну модель е-уряду.

  9.    Які переваги для бізнесу передбачає введення модулю B2G/G2B?

  10. Які можливості  система електронного уряду надасть громадянам?

  11. Яким основним вимогам має відповідати урядовий портал при впровадженні е-урядування?

  12. На яких основних групах можна сфокусувати аналіз методології формування електронного уряду?

  13. Опишіть основні принципи організації електронного уряду.

  14. Які фактори можуть призвести до    невдачі    проекти    побудови електронного уряду?

   

  ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

  1.              Які існують недоліки впровадження е-урядування?

  2.              Порівняйте досвід впровадження різноманітних модулей е-уряду в Україні та США (Росії, країнах ЄС тощо).

  3.              Які переваги е-урядування можна отримати в Україні вже сьогодні?

  4.              Наведіть відомі вам приклади онлайнових цивільних форумів (online citizensforums) і електронних петицій (e-petitions).

  5.              Які, на Вашу думку, існують шляхи мінімізації факторів, що провокують провали  проектів з побудови електронного уряду?

   

   


 • ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ


  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

  1.              Перерахуйте міжнародні універсальні та регіональні акти, якими регулюється функціонування інформаційного суспільства.

  2.              Назвіть основні цілі Рекомендації Ради Європи 2004 року.

  3.              Які зобовязання встановлює Декларація про європейську політику у галузі нових інформаційних технологій?

  4.              Коли та з якою метою було ухвалено Окінавську хартію глобального інформаційного суспільства?

  5.              Які основні принципи згідно з переліченими документами сприяють ефективному використанню соціальних та економічних вигод інформаційного суспільства?

  6.              Які міжнародні організації мають безпосереднє відношення до реалізації соціально-економічної складової інформаційного суспільства? Яку роль вони виконують?

  7.              Перерахуйте основні небезпеки електронно-цифрового розриву серед різних країн.

  8.              Якими є можливі шляхи подолання електронно-цифрового розриву та які основні міжнародні актори можуть бути задіяні в цьому?

  9.              Що таке Група з цифрових можливостей? Ким та з якою метою вона заснована?

  10.           Що розуміється під створенням політичного, нормативного та мережевого забезпечення у рамках діяльності Групи з цифрових можливостей?

  11.           Охарактеризуйте Лісабонську стратегію 2000 року як рамкову концепцію електронного врядування.

  12.           Вирішенню яких основних проблем присвячений розроблений Цифровий порядок денний ЄС?

  13.           Яка роль запровадження технічних стандартів у сфері інформаційного суспільства в рамках європейських стратегій?

  14.           Перерахуйте пріоритетні напрямки, що характеризують європейський підхід до розвитку «електронної держави».

  15.           У чому полягають основні положення концепції «Електронна Європа - 2002»?

  16.           Які специфічні програми забезпечують реалізацію програми «Електронна Європа - 2005»?

  17. Коротко охарактеризуйте основні ідеї, що містяться у Плані дій «І-2010».

  18. У чому полягає мета програми ЄС «Електронна митниця»? Як вона повязана з уже існуючим законодавством у галузі митного регулювання?

  19. Яким чином ІКАО бере участь у розробці та реалізації програми «Електронний паспорт»?

  20. Перерахуйте пять принципів, що лежать в основі програми «Електронне голосування»?

   

  ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  1.              Порівняйте наступні два засадничі документи у сфері інформаційного суспільства, виокремивши спільні та відмінні риси:

  -                Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (2004) з питань е-урядування, прийнята 15.12.2004 р. ;

  -                Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята лідерами країн G8, 22.07.2000 р.

  2.              Які сфери, окрім державного управління, залучені до реалізації концепції е-голосування та е-демократії? Яким чином зміни у цих сферах можуть впливати на функціонування систем е-голосування та е-демократії?

  3.              Від яких чинників залежить успішність процесу подолання електронно-цифрового розриву? Чи можливе остаточне подолання електронно-цифрового розриву?

  4.              На вашу думку, які перспективи запровадження положень Лісабонської стратегії 2000 року та Цифрового порядку денного ЄС 2010?

  5.              Перерахуйте основні переваги програми «І-2010». Наскільки реальним є досягнення її цілей в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства?

  6.              Яким чином реалізація програми «Електронна митниця» сприятиме розвитку процесу глобалізації?

  7.              Порівняйте положення основних європейських програм е-урядування з основними напрацюваннями українського досвіду.

  8.              Розгляньте аргументи «за» та «проти» впровадження прямого електронного голосування. Чи доцільно за існуючих технічних та інституційних умов реалізовувати цю концепцію? Чи існує така практика в країнах світу?

   


 • ТЕМА 4. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД І ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

  1.              Як визначають поняття електронної демократії у документах Ради Європи?

  2.              Які дві протилежні точки зору на зв`язок е-демократії та е-урядування існують у науковому середовищі?

  3.              Сформулюйте так званий «залізний закон олігархій».

  4.              Які чинники відносяться до вад існуючої демократії, визначених А.Качмаржиком?

  5.              Що вважають основними причинами неможливості реалізації системи прямого голосування?

  6.              Сформулюйте основні положення аналізу М.Олсона щодо раціональності поведінки виборця.

  7.              Які документи визначають основні законодавчі принципи е-голосування?

   

  ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  1.              Проаналізуйте визначення е-демократії, наведені у тексті, та спробуйте сформулювати власне визначення.

  2.              На вашу думку, чи здатні ІКТ кардинально змінити сутність демократії? Наведіть аргументи до своєї думки.

  3.              Визначте основні вираження «залізного закону олігархій» у процесі реалізації е-демократії. Чи можна виокремити його позитивні та негативні наслідки?

  4.              Проаналізуйте наведені в тексті вади сучасної демократії. Як вони виражаються в Україні та в різних країнах світу? Якщо можливо, наведіть приклади.


 • ТЕМА 5. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

  1.              Дайте визначення поняттю електронний документообіг.

  2.              Назвіть основні цілі впровадження електронного документообігу.

  3.              Які основні принципи використання електронного документообігу?

  4.              Назвіть основні суб’єкти електронного документообігу.

  5.              Перерахуйте основні вимоги для ефективного використання електронного документообігу у функціонуванні державного апарату.

  6.              Дайте визначення поняттю «система електронного документообігу» та проаналізуйте особливості роботи з СЕД.

  7.              Перерахуйте основні небезпеки при використанні електронних носіїв інформації.

  8.              Якими є можливі шляхи подолання проблем безпеки у процесі роботи з електронними документами ?

  9.              Назвіть основні засади правового регулювання електронного документообігу.

  10.           Які міжнародно-правові документи у сфері електронного документообігу існують на сьогодні?

  11.           Охарактеризуйте досвід РФ у сфері електронного документообігу.

  12.           За якими характеристиками вивчення досвіду РФ може буде корисним для України?

  13.           Яка роль запровадження технічних стандартів у сфері електронного документообігу?

  14.           Перерахуйте пріоритетні напрямки розвитку системи електронного документообігу.

   

  ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  1.              Порівняйте наступні два засадничі документи у сфері електронного документообігу: Модельний закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію» та Директива Європейського парламенту та Ради Європи 1999 року про політику ЄС щодо електронних підписів.

  2.              Які сфери, окрім державного управління, залучені до реалізації концепції е-електронного документообігу?

  3.              Проаналізуйте перспективи впровадження електронного документообігу в Україні.

  4.              Назвіть сфери, в яких вже впроваджено електронний документообіг в Україні.

  5.              Розгляньте досвід країн Європи щодо впровадження СЕД та проаналізуйте найбільш ефективні методи управління СЕД.

  6.              Проаналізуйте переваги та недоліки використання електронного (цифрового) підпису для підтвердження документу?

  7.              Розгляньте можливі перепони на шляху впровадження електронного документообігу в Україні.

   


 • ТЕМА 6. ОГЛЯД СВІТОВИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ Е-УРЯДУ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

  1.              Окресліть основні критерії оцінки готовності країни до впровадження електронного врядування.

  2.              Назвіть історичний період коли світове співтовариство розробило критерії оцінки готовності країни до впровадження електронного врядування.

  3.              Назвіть перший рейтинг країн за критерієм готовності до впровадження електронного врядування.

  4.              Які основні показники впливали на положення у першому рейтингу ООН за критерієм готовності до впровадження електронного врядування.

  5.              Назвіть відмінності між першим та другим рейтингами ООН щодо розвитку електронного врядування у країнах світу.

  6.              Проаналізуйте зміну позицій раїн у двох рейтингах на основі перших 15 позицій в обох рейтингах. Назвіть причини таких змін.

  7.              Окресліть рівень успішності країн ЄС у процесі впровадження електронного врядування.

  8.              За якими ключовими індикаторами країни ЄС випереджають інші країни світу, а за якими відстають у розвитку ?

   

  ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  1.              Знайдіть Україну у рейтингах та проаналізуйте динаміку розвитку положення країни.

  2.              Які сфери та показники є прогресивними в Україні, а які потребують вдосконалення?

  3.              Проаналізуйте можливість покращення позиції України у світових рейтингах електронного врядування.

  4.              Проаналізуйте показники найбільш розвинутих країн та розгляньте їх державний устрій та історичні передумови до встановлення електронного врядування.

  5.              Проаналізуйте політико-економічне середовище сусідніх за рейтингом країн з Україною та проведіть паралелі.

  6.              Розробіть теоретико-методологічну модель реформ, необхідних в Україні для покращення позицій у світових рейтингах електронного врядування. Спирайтесь на світовий досвід.

  7.              Проаналізуйте сучасні тенденції у світі щодо впровадження електронного врядування.


 • ТЕМА 7. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

  1.              Яких результатів при просуванні стратегії електронного уряду вдалося досягти країнам?

  2.              Які основні проблеми існують в країнах на шляху впровадження е-уряду?

  3.              Хто є першопрохідцями у галузі електронного перепису населення та в чому полягає основна її ідея?

  4.              Охарактеризуйте основні аспекти стратегічного курсу побудови електронного уряду, що були викладені у Білій книзі у 1997. В чому полягає головна ідея плану Блера?

  5.              Охарактеризуйте показники, за якими Естонія досягла найбільших успіхів порівняно з іншими країнами ЄС.

  6.              Біометричний паспорт.

  7.              «Відкрита система управління Каталонії».

  8.              Яка з карликових держав за рейтингом ООН за рівнем розвитку електронного уряду зайняла лідируючу позицію?

  9.    Основні завдання та функції Управління Електронного уряду США.

  10. Загальні принципи стратегії уряду США в галузі ІТ.

  11. Які компоненти електронного уряду США є системоутворюючими?

  12. Охарактеризуйте переваги е-уряду для США на федеральному рівні.

  13. Проаналізуйте законодавство США в галузі е-урядування.

  14. Електронні петиції в США, як засіб залучення громадян до управління державою.

  15. Електронне голосування в США.

  16. Охарактеризуйте основні шляхи та галузі співпраці Канади з іншими країнами світу у галузі е-урядування.

  17. Охарактеризуйте проект «e-Mexico».

  18. Програма зменшення цифрового розриву Мексики.

  19. Співпраця Бразилії і розвинутих країн світу в галузі ІКТ  і електронного врядування.

  20. В чому полягає проблема електронного врядування в Індії?

  21. Етапи розвитку е-уряду Південної Кореї.

  22.  Комп’ютерні мережі відповідно до плану «Національної магістралі комп’ютерної мережі».

  23.  Напрямки проекту «Кібер-Корея ХХI століття».

  24. Електронні послуги онлайн-сервісів у Кореї.

  25. Суть поняття «цифрова демократія».

  26.  Впровадження проекту «Електронна Японія».

  27. Нове формулювання стратегії «Електронної Японії».

  28.  Принципи отримання статусу наймогутнішої ІТ-держави.

  ОБГОВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОПОВІДЕЙ І ПРЕЗЕНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

 • ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №1:

   На початку семестру студенти розподіляють знакові країни в регіонах світу та готують презентації основних досягнень цих країн в галузі побудови електронного уряду за наступним планом:

  1.    Коротка характеристика країни

  2.    Огляд влади та державних діячів

  3.    Генеза розбудови концепції е-урядування

  4.    Характеристика законодавства та програм в галузі е-урядування

  5.    Основні досягнення країни

  6.    Основні проблеми та шляхи їх вирішення

  В кінці пари підводиться підсумок досягнень та проблем регіону на шляху побудови електронного уряду, виділяються країни-лідери  та країни-аутсайдери регіону за показниками електронної готовності.

   

  ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №2:

  На початку семестру студенти розподіляють знакові міста в різних регіонах світу та готують презентації основних досягнень цих міст згідно з концепцією Smart City

  1.    Коротка характеристика міста

  2.    Огляд муніципальної влади

  3.    Генеза розбудови концепції Smart City

  4.    Характеристика програм в галузі побудови Smart City

  5.    Основні досягнення міста

  6.    Основні проблеми та шляхи їх вирішення

  В кінці пари підводиться підсумок досягнень та проблем міста.

   

  ДІЛОВА ГРА «ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ»

  (зараховується як модульна контрольна робота)

  На початку семестру студенти розподіляють знакові міністерства та відомства України та готують доповіді і презентації основних досягнень цих вдомств в галузі побудови електронного уряду.

  В кінці пари підводиться підсумок досягнень, проблем та перспектив України на шляху побудови електронного уряду.