Дисципліни які викладаються виклаачами кафедри міжнародного бізнесу

Курсова робота 3 курс

Курсова робота 3 курс

Курсова робота – це невід’ємна складова частина навчального процесу.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів освітньої програми «Міжнародний бізнес» студенти виконують курсову роботу на третьому курсі  з дисципліни «Міжнародний менеджмент і міжнародний маркетинг» 

Курсова робота 2 курс

Курсова робота 2 курс

Виконання курсової роботи має за мету:

-   закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін «Міжнародний бізнес»;

-   розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, посібниками, джерелами первинної та вторинної статистичної інформації;

-  виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і інтерпретувати зібрані дані, самостійно оформлювати висновки, розробляти пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.

Опитування студентів ОП Міжнародний бізнес ОР бакалавр та магістр

Опитування студентів ОП Міжнародний бізнес ОР бакалавр та магістр

Опитування здобувачів вищої освіти є складовим елементом системи моніторингу якості освіти. Опитування проводиться анонімно з метою виявлення рівня задоволення студентами освітніми програмами, їх окремими компонентами та якістю надання освітніх послуг.