Станом на 5.02.2024 вибір дисициплін по спеціальності завершено. Остаточні списки здобувачів за окремими дисциплінами будуть оприлюднені на початку наступного семестру. З врахуванням актуального контингенту студентів та особливостей формування розкладу.

!!! Самореєстрація триває з 22.01 2024 по 31.01.2024р.

Коректування вибору студентом - з 1.02.2024 по 4.02.2024р.

Остаточне визначення переліку дисциплін та списків студентів випусковою кафедрою - до 8.02.2024р.

Повний каталог: https://www.iir.edu.ua/sites/default/files/2024-01/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%20292.pptx 

Каталог містить наскрізний перелік вибіркових дисциплін за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 Міжнародні відносини.  Створення та використання Каталогу є одним з механізмів реалізації студентоцентричнгоо підходу до формування освітнього простору. Вибір з Каталогу дисциплін є одним з варіантів реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін (п.2.2.6 Положення http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF)  Дисципліни пропонуються для обрання здобувачами освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти очної форми навчання (мова навчання – українська) спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, які реалізуються в Навчально-наукового інституті міжнародних відносин.

Освітні програми:

•Міжнародні економічні відносини
•Міжнародний бізнес
•Міжнародні фінанси та інвестиції

Загальний обсяг дисциплін даного блоку становить 9 кредитів ЄКТС (3 дисципліни у 3-му семестрі). Дисципліни із Каталогу обираються студентами першого року навчання шляхом вільного вибору в електронній системі Moodle (протягом січня місяця першого року навчання на освітній програмі). Група студентів вважається сформованою, якщо кількість студентів, що її обрали становить не менше 15 осіб. Студенту може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано здійснити новий вибір, якщо (1) кількість студентів, що обрали дану дисципліну перевищує 20 осіб. У цьому випадку перевага надається студентам, які зафіксували свій вибір раніше; (2) якщо кількість студентів, які обрали одну дисципліну з Каталогу є меншою за 15 осіб; (3) якщо дана дисципліна вже передбачена навчальним планом тієї освітньої програми, на якій навчається здобувач освіти. У випадку, якщо студенту відмовлено у здійсненому ним виборі із зазначених причин, йому надається можливість здійснити повторний вибір з дисциплін, групи за якими вже сформовані і де немає перевищення встановлених максимумів, а також які не призведуть до повторної відмови з аналогічних причин.

Якщо студент не здійснив вибір кафедра залишає за собою право самостійно формувати його індивідуальний план.