Дисципліни які викладаються виклаачами кафедри країнознавства

Етнонаціональний розвиток та культурно-духовні традиції країн Європи і Північної Америки

Етнонаціональний розвиток та культурно-духовні традиції країн Європи і Північної Америки


        Навчальна дисципліна "Країнознавчий аналіз у сфері міжнародних відносин" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань –  29 – Міжнародні відносини, спеціальності – 291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньої програми – країнознавство.

          Викладається у 8 семестрі в обсязі – 120 год. (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 40 год., семінарські заняття – 20 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. Завершується дисципліна – іспитом.

     Мета навчальної дисципліни “Етнонаціональний розвиток та культурно-духовні традиції країн Європи та Північної Америки” — дати студентам уявлення про етнонаціональні відносини, інтегруючу, зберігаючу, адаптивну й креативну роль культурно-духовних традицій у бутті культури країн певних регіонів, дати можливість виявити єдність та різноманітність культур світу. Це має велике значення у вихованні світогляду та духовності особистості, у формуванні настанов до діяльності, необхідних для оновлення нашого суспільства.Актуальні проблеми міжнародної безпеки

Актуальні проблеми міжнародної безпеки

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми міжнародної безпеки» є базовою нормативною дисципліною професійно-практичної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та освітньою програмою «країнознавство». Опанування курсу сприяє глибшому осмисленню причин нестабільності ключових країн різних континентів, підвищує теоретичний рівень знань і розширює світогляд студентів щодо фундаментальних проблем національної безпеки, які притаманні Україні та країнам світу загалом.