Структура за темами

 • ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

  Конструктивістський підхід в теорії міжнародних відносин. Порівняльний аналіз конструктивізму, реалізму/неореалізму, лібералізму/неолібералізму та марксизму/неомарксизму. Школа соціального конструктивізму (Alexander Wendt "Social Theory of International Politics").  Ідентичності держав на основі історичного, політичного, культурного та соціального середовищ їхнього існування. Колективні ідентичності як актори міжнародних відносин. Ідентичність як інформаційно-комунікативна категорія. Інформаційні ресурси країни. Людина як критичний інформаційний ресурс суспільства. Основні тенденції дослідження інформаційних ресурсів державної ідентичності.

  Історія формування поняття «ідентичності» як наукового концепту. Людська спільнота як ментальний феномен. Персоніфікація спільноти. Місце та роль поняття «ідентичність» в концепціях загальної психіатрії ІХ-ХХ ст.. Ідентичність як фіксована сутність, сукупність успадкованих ознак певної особи або спільноти. Концепція особистісної та соціальної ідентичності Е. Фромма. Теорії ідентичності британських психологів "Брістольської школи". Поняття «я», «ми», «вони» та опозиція «Свій-Чужий».  Внутрішньогруповий фаворитизм та теорії дискримінації.

  Трансформація основних ідентичностей як результат еволюції спільноти від традиційного суспільства до модерну та постмодерну. Конструктивістський (конвенціональний) підхід в дослідженні ідентичності: ідентичність як перебіг та результат складного процесу ідентифікації особистості чи спільноти.  Вікова криза ідентичності (набута як повна і проблемні як неповні) та вісім стадій розвитку ідентичності людини: в концепціях Е. Еріксон. Соціально-історична криза ідентичності. Теорія самоідентифікації спільноти Ф. Фукуями. Сучасні форми культурної ідентифікації. Типи та моделі (культурна, інструментальна, громадянська) колективної ідентичності. Когнітивне сприйняття процесів суспільної ідентифікації у схемі самопрезентації соціальної спільноти (self-schema) Т. ван Дейка.


 • ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ТА ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНОСТІ

  Поняття «цивілізація» та «цивілізаційна ідентичність». Цивілізаційні ідентичності в сучасному світі. Теорія «зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона. Вплив Західно-католицької та Православної цивілізацій на формування української ідентичності.

  Поняття «етнос» в сучасній етнологічній й етнополітичній науці. Причини актуалізації проблеми етносу в сучасному світі. Етнічна ідентичність, суть та історія формування концепту. Основні підходи до визначення етнічної ідентичності в західних, російських та українських дослідженнях. Вирішальні чинники процесу самоорганізації спільноти та основні ідентитети етнічної ідентичності. Основні функції етнічної ідентичності, її місця і ролі в державотворчих процесах. Російська школа етносоціології (теорія масштабування етносів). Концепція етнічної ідентичності американського етнолога Ж. Девоса. Форми культурної ідентифікації за Г. Абрамсоном.  Етноцентризм та етнічні конфлікти.


 • НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ

  Сучасні теорії генезису та еволюції націоналізму. Комунікативна основа консолідації нації. Основні підходи до визначення національної ідентичності в західних, російських та українських дослідженнях. Робота французького дослідника Е. Ренана «Qu'est-ce qu'une nation». Найважливіші іден­титети національної ідентичності за Д. Міллером. Концепція національної ідентичності в роботах англійського ученого Ентоні Д. Сміта. Головні загальні риси національної ідентичності. Функції національної ідентичності, її місця і ролі в державотворчих процесах. Основні концепції національної ідентичності.

  Проблеми співвідношення феноменів ідентичності та релігії, функціонування, ґенези та вияву релігійної ідентичності. Секуляризм, атеїзм та інші тенденції сучасних реалій. Основні підходи до визначення релігійної ідентичності в західних, російських та українських дослідженнях. Релігійні спільноти. Релігійна ідентичність, суть поняття та основні функції. Шляхи розвитку релігійної ідентичності. Символізм релігійної ідентичності. Релігійні світа як ознака релігійної ідентичності. Місце і роль релігійної ідентичності в державотворчих процесах.


 • ПОЛТИНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

  Основні підходи до визначення політичної ідентичності в західних, російських та українських дослідженнях. Взаємозалежність політичної культури та політичної ідентичності. Політична культура як база державної ідентичності. Політична культура індивіда, політична культура суспільства, види та типи політичної культури. Суть поняття та основні функції політичної ідентичності. Класичні фактори формування політичної ідентичності (індивідуальна мобільність; соціальне оточення; професійна група;  місце проживання; етнічний фактор). Партійна ідентичність. Ситуаційна та трансверсальна політична ідентичність. Інструментарій оцінки політичної ідентичності. Зовнішньополітична ідентичність держави та особливості її формування.

  Трансформація та транзитивність як ознака сучасного світу. Тенденції трансформації базових основ національної держави. Концептуальні  дослідження політичних трансформацій в пострадянських країнах західних, російських та українських науковців. Персоніфікація політичної ідентичності як загроза демократії. Загальні тенденції та відмінності руйнування старих і формування нових ідентичностей на пострадянському просторі. Основні фактори порушенні єдиної ідентичності: Розшарування поколінь. Регіональне розшарування. Соціальне розшарування. Ідейно-політичне розшарування.

  Розпад СРСР та формування Російської Федерації. Ламання традиційного укладу як основна причина соціокультурному розколу. Системно-структурні зміни в соціальних ідентифікаціях російського населення. «Радянська» модель ідентифікації: історія та сучасність. Стан порушення єдиної ідентичності населення Російської Федерації за наступними підставами: розшарування поколінь, регіональне розшарування, соціальне розшарування, ідейно-політичне розшарування. Особливості національної та етнічної ідентифікація в РФ та інших пострадянських і постсоціалістичних країнах.

  Внутрішньополітична та зовнішньополітична компонента європейської ідентичності. Європейський досвід формування колективної ідентичності. Європейська стратегічна культура як продовження й розвиток «культури компромісу» і здорового глузду. Формування та перспективи розвиту спільної європейської стратегічної культури. Дискусії про набуття спільної європейської ідентичності. Етапи становлення спільної європейської ідентичності. Моделі формування європейської ідентичності (німецька, англійська, французька). Ідентифікаційні кризи сучасного європейського суспільства. Причини нерівномірного розповсюдження європейської ідентичності на теренах Європейського Союзу. Проекти побудови спільної європейської ідентичності.


 • ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

  Поняття та функції гендерної ідентичності. Продукт і процес конструювання суб’єктом себе і соціальної реальності за допомогою конструктів маскулінності – фемінності. Роль гендерної ідентичності в системі Я-образу. Проблеми гендерної дискримінації в сучасному світі. Гендерна ідентичність та сучасні дослідження гендерної ідентичності держави. Соціально-когнітивного напрямку формування ідентичності особистості.


 • РОЛЬ ЗМІ ТА ДИСКУРСУ В ФОРМУВАННІ ІДЕНТИЧНОСТІ

  Ідентичність як комунікативна категорія, що реалізується лише в сфері мовлення та спілкування. Ідентичність та дискурс про ідентичність. Основні функції мови в формуванні державної ідентичності. Державна мова та історія її формування в різних країнах світу. Сучасна мовна політика держав. Стратегічна культура держави як складова формування опозиція «Свій-Чужий». Основні фактори формування стратегічної культури: геополітичний, історичний, міфотворчий. Стратегічна культура та державна ідентичність. Державна символіка та її роль в ідентифікаційних процесах.

  Метафорична природа ідентичності. Функції розумових стереотипів. Метафоричне мислення як  фільтр ідентифікацій. Ознаки архаїчних та сучасних міфів. Політичний міф. Основні функції політичних міфів (зміцнення існуючих соціальних порядків; конструювання ідентичності). Види політичного міфу в конструктах державної ідентичності. Культурно-географічні образи країни як фактор визначення геополітичної ідентичності. Цивілізаційна ідентичність держави як самий широкий рівень культурної ідентичності людей. Основні функції та роль цивілізаційної ідентичності в державотворчих процесах.

  Вплив мас-медіа на формування політичних переконань в суспільстві. Політична комунікація. основні канали комунікації. Телекомунікаційна система як базовий елемент системи політичних комунікацій. Політико-комунікативний простір. Топологія телекомунікаційної мережі (авторитарна, тоталітарна, демократична та децентралізована/мережева  модель). Основні прийоми маніпулятивного впливу на формування ідентифікацій суспільства. Маніпуляція свідомістю як деструкція ідентичності.

  Вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на міжнародні відносини. Основні функції інформаційно-комунікаційні технології в політичних процесах. Залучення Internet як каналу політичної комунікації. Мережева політика (netpolitik). Класифікацію акторів, що діють у політичному просторі мережі Internet. Основні рівні вивчення політичної ідентичності в мережі Internet.

  Інтегрований образ країни. Ідентичність держави як складова її інтегрованого образу. Схема взаємозв’язку та взаємодії основних інформаційних складових інформаційного образу країни. Схема процесу отримання інформації про країну до і після створення її інтеграційного образу. Віртуальний образ держави як складова її інтегрованого образу.


 • САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ

  Символи української ідентичності. Еволюція політичної ідентичності українського суспільства. Становлення і розвиток політичної культури України. Політична культура Запорізької  січі, козацька демократія. Політична культура сучасної України, її опис та типологія. Комплексний аналіз чинників (історичних, культурних, релігійних, географічних, геополітичних, етнічних та ін.) і механізмів (саморегуляції, соціалізації, урбанізації, ідеологізації та ін.) впливу на політико-системну еволюцію державної ідентичності України. Типологія ідентичностей в українському соціумі. Національна ідентичність України. Історія формування та сучасний стан основних політичних ідентичностей в українському соціумі: радянської, російської, європейської.

  Україна як цивілізаційний кордон між Сходом і Заходом. Основи геокультурного самовизначення України. Українські наукові школи регіональної інтеграції. Європейська інтеграція України: історія, основі концепції, законодавча база. Україна в системі культурних координат спільної європейської ідентичності. Позиціонування України в європейському культурному просторі.