Структура за темами

 • Загальне

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕМА 1. НАУКА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

  Лекція 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

  Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

   

   Семінар 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

  1. Основні підходи до розуміння науки.

  2. Особливості наукової діяльності.

  3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

  4. Рівні методологічної організації науки.

  5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

   

  Індивідуальне завдання:

  Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

  Структура роботи:

  -  визначити основні ознаки науки;

  -  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

  -   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

    Проблемні теми для обговорення:

  1. Види та ознаки наукового дослідження.

  2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

  3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

  4. Фундаментальні наукові дослідження.

  Література:

  1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

  2. Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві //Філософська думка. 1999. №4. С.36-48. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-norm.html

  3. Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dodr-phil-2017.pdf

  4. Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII–IV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 • ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА І МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  Лекція 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

  Провідні методологічні концепції ХХ ст.

  Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Філософські та загальнонаукові методи. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання.

  Методологія як філософська дисципліна – історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

  Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

   

  Семінар 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

  1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

  2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

  3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

  4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

  5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

  6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

   ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  Формою виконання є написання роботи: «Методологія і методика бакалаврського дослідження (курсової роботи)». Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

  Структура роботи:

  - історія написання роботи: назва роботи, постановка проблеми, етапи дослідження;

  - предмет, об’єкт, мета та задачі роботи;

  - використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

  - самооцінка бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

  Проблемні теми для обговорення:

  1. Методологія теоретичних досліджень.

  2.Прикладні наукові дослідження

  3. Формулювання теми наукового дослідження.

  4. Постановка проблеми.

  5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

  6. Метод системного аналізу.

  Література:

  1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

  2. Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII–IV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  3. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

  4. Руденко О.В. Виклики сучасного філософського знання //Сучасні аспекти науки: VI-ий том колективної монографії. Київ, Братислава. 2021, с. 142-160.

  5. Rudenko O., (2021) Problems of humanitarian discourse in modern philosophies. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 11/02- XXII, 143-147. https://doi.org/10.33543/11022

  6. Rudenko O., (2018) Methodological role of philosophy in scientific research // Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law: collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. Р. 381-382.

 • Особливості методології наукового дослідження міжнародних відносин. Окремі методи дослідження міжнародних відносин

  Семінарське заняття:

  1.     Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

  2.     Особливості наукової діяльності.

  3.     Організація наукової діяльності в Україні.

  Індивідуальне завдання:

  Проаналізувати мовітню (за останні 5 років) монографію за темою дипломної роботи і зробити доповідь на семінарському занятті (до 7 хвилин)

 • Особливості та типологія методологічних підходів та методів досліджень в галузі міжнародних комунікацій

  Семінарське заняття:

  1.     Проаналізуйте актуальні проблеми наукових досліджень у сфері міжнародного інформаційного менеджмента.

  2.     Проаналізуйте актуальні проблеми наукових досліджень у сфері міжнародних комунікативних технологій.

  3.     Проаналізуйте актуальні проблеми наукових досліджень у сфері міжнародної медійної аналітики.

  4.     Емпіричні методи дослідження в галузі міжнародної інформації.

  Індивідуальне завдання:
  Написати наукову статтю за темою дослідження і оформити її згідно з вимогами фахового видання категорії Б "Актуальні проблеми міжнародних відносин" що видається ННІ міжнародних відносин.

 • Методологія написання наукової роботи

  Семінарське заняття:

  1.     Загальна структура дипломної роботи магістра.

  2.     Охарактеризуйте вступ до дипломної роботи магістра.

  3.     Охарактеризуйте основну частину дипломної роботи магістра.

  4.     Охарактеризуйте перший розділ дипломної роботи магістра.

  5.     Охарактеризуйте другий розділ дипломної роботи магістра.

  6.     Охарактеризуйте третій розділ дипломної роботи магістра.

  7.     Охарактеризуйте висновки дипломної роботи магістра.

  8.     Охарактеризуйте відгук наукового керівника та рецензію дипломної роботи магістра.

  9.     Охарактеризуйте етапи роботи над дипломною роботою магістра.

  10.  Охарактеризуйте захист дипломної роботи магістра.

  11.  Наукова стаття. Тези виступу на науковій конференції.

  12. Наукова доповідь та наукове повідомлення.

  13.  Презентація основних результатів наукових досліджень: види та характеристика.

  14.  Охарактеризуйте етапи становлення наукової школи на відділенні Міжнародна інформація.


 • Сучасна методика викладання спеціальних дисциплін у вищій школі. Розробка навчально-методичного комплексу для дисциплін з міжнародних комунікацій.

  Порівняльна характеристика світових систем вищої освіти. Україна та Болонський процес. Особливості університетської освіти. Галузь знань та освітньо-наукова програма. Система ліцензування та акредитації ОНП та ОПП. Науково-педагогічні працівники ЗВО. Характеристика основних посад. Основні права та обов‘язки науково-педагогічних працівників ЗВО.  Планування та звітність науково-педагогiчних працівників. Робочий час викладача. Види діяльності науково-педагогiчного працівника. Розподiл педагогічного навантаження. Форми організації навчального процесу. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Формування навчальної програми дисципліни, вихідні дані, її місце в структурно-логічній схемі ОНП, критерiї відбору матеріалу дисципліни, формування модулiв, розділів, тем, вiдбiр інформаційних джерел, формування індивідуальних завдань для студентів та питань контрольних заходів перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, формування логічної послідовності викладання тем дисципліни та контрольних заходів.

  Індивідуальне завдання: Розробити тематичий план навчальної дисципліни.

  Мета завдання полягає в набутті вмінь та навичок розробки навчальної дисципліни за фахом.

  Теми для обговорення.

  1.    Основні види та характеристика навчальних занять та форми їх проведення.

  2.    Методика розробки навчально-методичного комплексу дисциплін з міжнародних комунікацій.

  3.     Проаналізуйте аспірантуру як основну форму планомірної підготовки наукових кадрів. • Основи інтелектуальної власності

  Лекція 1: Вступ до ІВ

  Поняття права інтелектуальної власності.

  Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

  Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.

  Лекція 2: Права інтелектуальної власності

  Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, підстави їх виникнення.

  Строк чинності прав інтелектуальної власності.

  Відповідальність за порушення інтелектуальних прав.

  Лекція 3: Авторське право

  Суб'єкти авторського права. Співавторство та його види.

  Особисті немайнові та майнові права автора.

  Строк охорони авторських прав.

  Твір, як об'єкт правової охорони, його види та ознаки.

  Лекція 4: Суміжні права

  Поняття та особливості суміжних прав.

   Обʼєкти суміжних прав.

  Субʼєкти суміжних прав.

  Лекція 5: Право промислової власності

  Поняття, об'єкти та критерії патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.

  Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

  Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

  Припинення дії патенту і визнання його недійсним.

  Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

  Лекція 6: Засоби індивідуалізації

  Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

  Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

  Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

  Лекція 7: Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

   Поняття наукового відкриття.

  Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

  Лекція 8: Окремі права інтелектуальної власності

  Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення.

  Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

  Семінар 1: Права інтелектуальної власностіАвторське право і суміжні права.

  Поняття права інтелектуальної власності.

  Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

  Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.

  Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, підстави їх виникнення.

  Строк чинності прав інтелектуальної власності.

  Відповідальність за порушення інтелектуальних прав.

  Суб'єкти авторського права. Співавторство та його види.

  Особисті немайнові та майнові права автора.

  Строк охорони авторських прав.

  Твір, як об'єкт правової охорони, його види та ознаки.

  Поняття та особливості суміжних прав.

   Обʼєкти суміжних прав.

  Субʼєкти суміжних прав.

  Семінар 2: Право промислової власностіПрава інтелектуальної власності на засоби індивідуалізаціїІнші права інтелектуальної власності.

  Поняття, об'єкти та критерії патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.

  Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

  Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

  Припинення дії патенту і визнання його недійсним.

  Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

  Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

  Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

  Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

  Поняття наукового відкриття.

  Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

  Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення.

  Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.


  Рекомендована література:

  Нормативні джерела:

  Цивільний кодекс України

  Закон України «Про авторське право і суміжна права»URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855

  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 (as amended on 23 January 2017). URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm 

  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів- товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України від 16.09.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 40. Ст. 2021. 

  WIPO Intellectual Property Handbook / WIPO Publication No 489 (E). Second edition. 2004. 460 р. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ intproperty/489/wipo_pub_489.pdf 

  Наукові та навчальні джерела:

  Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. П68 закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с. URLhttp://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/02/Орлюк%20О.П.%20Право%20інтелектуальної%20власності.pdf

  Харитонова О. І. Відносини та правовідносини інтелектуальної власності: проблеми співвідношення / О. І. Харитонова // Від римського приватного права до ІТ права : матеріали міжнар. наук.-практич. конф. «Римське право і сучасність» (м. Одеса, 19 трав. 2018 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. І. Харитонової, к.ю.н., доцента К. Г. Некіт. – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 85-90. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12399

  Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напря- ми розвитку. Київ: Академперіодика, 2017. 664 с.

  Криволапов Б. М. Особливості захисту авторських прав на твори образотворчого мистецтва. Аналітично-порівняльне правознавство №3. c. 47-51. URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/252183/249532

  Кохановська О. В. Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 128-133. URL:http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9092?locale-attribute=en

  Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану / Кодинець, А. О. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – С. 127-133. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48989

  Криволапов Б. М. Проблеми захисту культурних цінностей в умовах агресії Російської Федерації / Б. М. Криволапов // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 444-447. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/19360

  Криволапов Б. М. Порушення авторського права як актуальна проблема для України / Б. М. Криволапов, Н. В. Тесленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 124(1). - С. 85-93. URLhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2015_124%281%29__11